Arrêter proxénètes d’ados

Met overtuiging steun ik de actie van Vrouw en Maatschappij – CD&V politica, om de strijd tegen het fenomeen van tienerpooiers te versterken onder het motto: ‘ laat tienerpooiers de touwtjes niet in handen nemen’. Op 11 november voerde ik mee actie aan het Centraal Station te Brussel om er de pendelaars te sensibiliseren. In de aanloop tot 25 november, Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen, maakten de CD&V-vrouwen, onder leiding van nationaal voorzitster Liesbeth Maris, in een 30-tal gemeenten, het fenomeen van tienerpooiers bij het grote publiek bekender maken en een aantal beleidsvoorstellen naar voor schuiven. Wij nodigden allen uit om een wit lintje te dragen, als teken dat geweld tegen meisjes en vrouwen niet getolereerd mag worden.

HET FENOMEEN

Uit onderzoek blijkt dat het fenomeen steeds zichtbaarder wordt. Slachtoffers zijn voornamelijk meisjes tussen 12 en 19 jaar oud. Daders zijn meestal tussen 20 en 30 jaar oud. Soms opereren ze alleen, maar in vele gevallen is er echter sprake van netwerken waarbinnen slachtoffers worden uitgewisseld. De aangiftebereidheid bij slachtoffers is laag, tienerpooiers creëren immers een klimaat waarin slachtoffers geen uitweg zien, vanwege angst of schaamte. Vaak beseffen tieners die seksueel worden uitgebuit niet meteen dat ze het slachtoffer werden van een misdrijf, waardoor ze niet naar hulpinstanties stappen. We beschikken niet over precieze cijfers, maar er wordt gemeld dat pooiers steeds driester te werk gaan. Recent vernamen we via de pers dat de Nederlandse ngo “Terre des Hommes”, aan de alarmbel trekt en zegt dat er een stijgend aantal slachtoffers van tienerpooiers is in Nederland en Vlaanderen. Men heeft het dan over het in de prostitutie dwingen van jonge meisjes, het steeds vaker gebruiken van het internet, en over het feit dat men de slachtoffers, de jonge meisjes, van Nederland naar Vlaanderen overbrengt, wat de detectie en de opvolging bemoeilijkt en hen nog meer isoleert. Steeds meer kinderen in Vlaanderen ondergaan deze gruwel.

BELEIDSVOORSTELLEN

Naar aanleiding van het Rapport van Childfocus in 2016 werd door Vlaams Welzijnsminister Jo Vandeurzen samen met Justitieminister Koen Geens, een Actieplan opgemaakt rond vier pijlers: preventie, bescherming, vervolging en samenwerking. Deze problematiek zette ook aan tot initiatieven in het parlement. Zo ijveren Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers en Federaal parlementslid Sonja Becq voor een goede begeleiding om ervoor te zorgen dat ook slachtoffers van tienerpooiers na hun achttiende verjaardag niet onder de radar verdwijnen. Deze initiatieven verdienen onze steun. Tenslotte werd Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen op woensdag 7 november ll. nog bevraagd rond dit thema in het Vlaams parlement en kondigde hij strengere maatregelen aan. Deze vijf pijlers moeten voorrang krijgen :

– PREVENTIE: Sensibiliseringscampagne bij jongeren om dit fenomeen bij hen kenbaar te maken. Jonge meisjes moeten ook weerbaarder gemaakt worden via het verhogen van hun zelfbeeld en hun eigenwaarde.

-REGISTRATIE: Er is nood aan een structurele registratie van zowel slachtoffers als daders van tienerpooierschap. Op deze manier krijgen we een beter beeld van de problematiek, alsook van de nodige preventie, samenwerking, zorg en vervolging. Minister Vandeurzen verbindt zich ertoe om met de referentiecentra mensenhandel financiële afspraken te maken, waardoor zij in staat zijn om centrale registratie te doen.

– VERVOLGING en BESTRAFFING: Er is een centralisatie nodig van het strafrechtelijk onderzoek naar tienerpooiers om het fenomeen in kaart te krijgen en een goede informatiedoorstroming, niet alleen binnen de parketten maar ook tussen de verschillende parketten. Het College van procureurs-generaal moet, wat dit betreft, haar verantwoordelijkheid opnemen. Klanten van tienerpooiers moeten erkend worden als daders van seksuele uitbuiting van minderjarigen. Zij moeten meer proactief worden opgespoord en juridisch vervolgd worden.

– HULPVERLENING: Er is nood aan een palet van hulpverlening, die reeds werd uitgebouwd naar aanleiding van het eerste actieplan. Vlaams welzijnsminister Vandeurzen spreekt van aangepaste setting in de gemeenschapsinstellingen, beveiligde of besloten opvang in het private aanbod, onthemingstrajecten, en ook kleinschalige, huiselijke, maar ook geborgen vormen van opvang. Tenslotte is er nood aan een kwaliteitskader waarbinnen alle hulpverleningsacties worden geplaatst.

– STATUUT: Er moet een bijsturing komen van het federale actieplan mensenhandel, zodat ook minderjarigen in het statuut van ‘slachtoffer mensenhandel’ kunnen terechtkomen. Vandaag geldt dit statuut enkel voor volwassenen, nochtans heeft het statuut gevolgen die ook voor de minderjarige, van belang zijn: zoals bijv. automatisch recht op rechtsbijstand. Bevoegde justitieminister Koen Geens werkt hier momenteel aan.

MEER WETEN

www.vrouwenmaatschappij.be

http://stoptienerpooiers.be/

http://childfocus.be/nl/seksuele-uitbuiting/kinderprostitutie/slachtoffers-van-tienerpooiers

https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-vergaderingen/1279966/verslag/1281300