Discriminatie van Afro-Belgen op de arbeidsmarkt

CD&V Brussel wil discriminatie op de arbeidsmarkt van Belgen met midden-Afrikaanse roots sterker aanpakken

Op woensdag 24/4 vond in de Foyer onder ruime belangstelling een dialoogavond plaats over de discriminatie op de Brusselse arbeidsmarkt van Belgen met roots in de midden-Afrikaanse diaspora. Het debat werd georganiseerd door CD&V-politica en Brusselse lijsttrekster voor de Kamer Sabine de Bethune.

Aanleiding voor het debat is de vaststelling dat België – en dus ook Brussel – al jarenlang trieste koploper is in Europa als het gaat over de kloof in tewerkstellingskansen op basis van herkomst. Een stelling die gestaafd wordt door een studie van de Koning Boudewijnstichting, waaruit blijkt dat onder onze 110.000 Congolese, Rwandese en Burundese medeburgers meer dan 60% een diploma hoger onderwijs kan voorleggen, terwijl de werkloosheidsgraad in deze groep toch vier keer hoger is dan het nationaal gemiddelde. Verschillen die niet verklaard kunnen worden door lagere scholing, talenkennis of andere objectiveerbare criteria. Het onderzoek heeft uitgewezen dat dit te maken heeft met allerlei vormen van discriminatie op de arbeidsmarkt.

Tijdens de discussies werd de Brusselse situatie onder de loep genomen. Het panel bestond uit: Billy Kalonji, coördinator van Job@uBuntu, Nele Spaas, beleidmedewerkster Werk van het Minderhedenforum, Cathy Van Remoortere, directrice Arbeidsmarkt en Inclusie van Actiris, Peter Michiels, directeur-generaal van Brussel Economie en Werkgelegenheid en Ibrahim Kebe, kandidaat op de Brusselse CD&V-lijst.

In zijn bijdrage vroeg panellid Ibrahim Kebe expliciet aandacht voor de individuele verhalen achter de anonieme cijfers. Daarin werd hij bijgetreden door Billy Kalonji en verschillende aanwezigen met Afrikaanse roots in de zaal. Zij legden er ook de nadruk op dat de betrokkenheid van de gemeenschap zelf en het middenveld cruciaal is om vooruitgang te boeken.

De experts wezen er ook op dat de voorbije legislatuur vooruitgang is geboekt. Zo is er het koninklijk besluit dat de mogelijkheid biedt om mystery calls in te voeren, op initiatief van minister van Werk Kris Peeters.  Brussel ging mede onder impuls van Bianca Debaets nog een stap verder met een ordonnantie die praktijktesten, mystery calls, ook effectief mogelijk maakt, en een actieplan tegen racisme en discriminatie. Dat is een doorbraak. De juiste weg is ingeslagen, maar we zijn er nog lang niet.

Sabine de Bethune sloot af met het engagement van CD&V Brussel te bevestigen. Discriminatie op de arbeidsmarkt heeft geen plaats in onze samenleving. Het is nefast voor de personen in kwestie, voor de economie en voor de samenleving in zijn geheel. Daarom dient de komende legislatuur concreet werk te maken van:

– Het bepalen en halen van ambitieuze streefcijfers voor de tewerkstelling van personen van andere origine. De Brusselse overheden en diensten moeten hierbij zelf een voortrekkersrol spelen. De personeelsbestanden van de overheid moeten een afspiegeling zijn van de samenleving. We moeten het debat openen rond positieve acties bij overheden, autonome overheidsbedrijven en bij uitbreiding ook bedrijven die intekenen op overheidsaanbestedingen en organisaties die voor meer dan 50% aan overheidssubsidies ontvangen. De overheidsdiensten van de stad Genk, die onder CD&V-bestuur daar al een tijd werk van maken, kunnen hierbij een voorbeeldfunctie hebben. Ook de Brusselse administraties en gemeenten hebben wat dat betreft initiatieven genomen : er worden premies aangeboden voor personeelsleden aangeworven uit socio-economische precaire zones die overeenkomen met de laagste activiteitsgraad en bevolkt met personen van andere origine (ordonnanties op initiatief van B. Debaets, Vervoort en Lanaan).

Diversiteitsplannen aanmoedigen in bedrijven en overheden.

– Het verrichten van onderzoek, aangepast aan de Brusselse context, om de participatie van personen van andere origine op de arbeidsmarkt te objectiveren. Doelstelling hierbij is om de evolutie van diversiteit met betrekking tot alle maatregelen (huidig en toekomstig) die vandaag geïmplementeerd zijn, te kunnen monitoren en evalueren.

-Het uitwerken van projectoproepen om concrete en innoverende acties aan te moedigen ter bestrijding van discriminatie bij tewerkstelling en ter ondersteuning van de diversiteit in de privé- en overheidsinstellingen en -ondernemingen.

– De Brusselse overheden moeten zelf proactief discriminatie opsporen in plaats van enkel te werken op basis van ingediende klachten. Voor flagrante discriminatie moeten er strenge sancties komen.

– Een inclusief tewerkstellingsbeleid dat naast informeren en sensibiliseren van Brusselse werkzoekenden en werkgevers, ook concrete ontmoetingsmomenten met de Midden-Afrikaanse gemeenschap en werkgevers organiseert. Eveneens moeten de gemeenschappen sterker betrokken worden bij het tewerkstellingsbeleid.

– -Een ambitieus interfederaal actieplan tegen racisme en discriminaties met gecoördineerde acties met oog voor tewerkstelling van personen van de midden-Afrikaanse diaspora.

De zitting werd afgerond met authentieke getuigenissen van CD&V-kandidaten met Afrikaanse roots Victor Jyambere, Makemu-Dia Meunier, Mugabe Nizeyimana en Madeleine Tubala Wa Kabeya.

https://www.facebook.com/sabinedebethune/videos/622473804921234/