Recht op autonomie en inclusie van personen met een beperking waarborgen in de Grondwet

In de Senaat heb ik een Voorstel ingediend tot herziening van de Grondwet om een artikel 22ter in te voegen dat het recht waarborgt van personen met een handicap op aangepaste maatregelen die hun zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele inclusie waarborgen:

(Parlementair stuk Senaat 6-306/1 )

Enig artikel –  In titel II van de Grondwet wordt een artikel 22ter ingevoegd, luidende : « Art. 22ter. – Iedere persoon met een handicap heeft recht op aangepaste maatregelen die hem of haar zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele inclusie waarborgen. De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen de bescherming van dat recht.» 

In essentie vertolkt de verklaring tot grondwetsherziening de intentie om de rechten gewaarborgd door het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap zijn neerslag te laten vinden in de Grondwet.