Verbod op import van producten die het gevolg zijn van illegale ontbossing

De massale ontbossing die vandaag plaatsvindt, hoofdzakelijk in de tropische oerwouden, is een enorme bedreiging voor onze planeet: daardoor verdwijnen hele ecosystemen, ontstaan grote problemen voor de miljoenen mensen die in (de nabijheid) van die bossen wonen en ervan afhankelijk zijn voor hun dagelijkse behoeften, worden bepaalde zeldzame diersoorten meer blootgesteld aan stroperij en verhoogt de uitstoot van broeikasgassen.

Het is nog steeds mogelijk om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5°C. Voorwaarde is dat we de mondiale uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 45% beperken en tegen 2050 een nul uitstoot bereiken. Het beschermen van bestaande en aanplanten van nieuwe bossen is hierbij cruciaal omdat bomen CO2 uit de lucht kunnen opnemen en omzetten in zuurstof.

Ook België en zijn deelstaten moeten deze problematiek het hoofd bieden, niet enkel via intern bosbeheer door de gewesten, maar ook op Europees en internationaal niveau, door een streng importbeleid te voeren.

Belangrijk is dat we bewust worden van de impact van onze consumptie op ontbossing. Het betreft natuurlijk houtimport, maar ook andere landbouwgrondstoffen zoals soja, palmolie, rundvlees, die vaak verband houden met ontbossing en niet-duurzame landbouw.

In januari 2019 heeft de Senaat het voorstel van Resolutie
(648-1) tot verbod van de import van producten die het gevolg zijn van illegale ontbossing op voorstel van Sabine de Bethune en collega’s van CD&V, Open VLD en MR in overweging genomen, die een waaier van maatregelen aanreikt:Op internationaal vlak moet er een sterker beleid en samenwerking komen tegen ontbossing, en ingezet op duurzame landbouw en plattelandsontwikkeling om kleine landbouwgemeenschappen nieuwe economische perspectieven te bieden.

Op Europees vlak moet er dringend een actieplan komen dat de relevante internationale verdragen in praktijk omzet en zorgt dat geen van de toeleveringsketens of financiële transacties die verbonden zijn met de EU nog bossen aantasten. Er moet worden ingezet op een actieplan dat een gezamenlijk Europees beleid voert om de import van soja, palmolie, cacao, hout en andere producten op korte termijn via ontbossingsvrije handelsketens te doen lopen.

Doel is dat ons land zich aansluit bij de kopgroep van Europese landen, Ondertussen moet ons land aansluiten bij Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Nederland en Noorwegen, die pleiten voor een volledig duurzame toeleveringsketen en de stopzetting van illegale ontbossing tegen 2020. (Verklaring van Amsterdam van 7/12/2015). Tevens roepen we op dat ons land niet wacht op een Europees actieplan en naar het voorbeeld van Frankrijk een Nationaal Actieplan neemt met concrete maatregelen. Ook onze overheid heeft een voorbeeldfunctie en mag bij aanbesteding voor eigen consumptie nog enkel hout kopen dat aan de voorgestelde duurzaamheidscriteria voldoet. Tenslotte moeten er verder initiatieven tot samenwerking worden opgezet tussen de overheid, bedrijven en ngo’s en alle betrokken actoren om de toeleveringsketens duurzaam te maken.

Link naar het voorstel